Za dušu i tijele

Mirko Fulir

PLANINARSKA OBILAZNICA

"ZA DUŠU I TIJELE - MIRKO FULIR"

Obilaznicu je osmislio i obilježio Mirko Fulir (1948. – 2009.).

Naziv obilaznice je inspiriran osjećajima i potrebom duše i tijela. Dolazite na ovu obilaznicu da bi prolazeći njome učinili dobro svome tijelu i kao i tisuće drugih našli duševni mir u Svetištu Majke Božje Bistričke. Hodajući obilaznicom, pogledom se osvrnite prema Mariji Bistrici i ostat će vam spoznaja da je ova obilaznica lijek za "dušu i tijele". (Mirko Fulir)

Obilaznica ima 8 kontrolnih točaka:
 • KT1 --- P - polazak (na početku staze)
 • KT2 --- G277
 • KT3 --- R246
 • KT4 --- O250
 • KT5 --- H233
 • KT6 --- O166
 • KT7 --- T261
 • KT8 --- D - dolazak (na završetku staze)

Slovne oznake kontrolnih točaka daju naziv PD "Grohot", a brojčane kazuju nadmorsku visinu na tim točkama.

SADRŽAJI

Bistrička Kalvarija, Kapelica Ladislav, odmorište, klijet, Vinarija Micak, Lovački rezervat, Park skulptura

ZNAČAJKE OBILAZNICE
 • Duljina obilaznice: cca 15 km, vrijeme trajanja obilaska: 4h 30min, težina obilaska: lagano, najniža točka: 166 m.n.v., najviša točka: 277 m.n.v.
 • Obilaznica započinje u podnožju šume na sjevernoj strani Kalvarije, nasuprot ulazu na mjesno groblje, a tu i završava. Na obilaznicu se može krenuti na bilo kojoj točki ali se obilazi uvijek u pravcu kazaljke na satu jer je tako i markirana.
 • Obilaznica je sastavljena od četiri posebno obilježene šetnice koje se mogu obilaziti svaka zasebno. Šetnice su na njihovom početku i završetku označene natpisnim pločama a po cijeloj dužini obilježene naznačenim bojama-crvena, žuta i plava. Na kraju svake šetnice obilazak se može prekinuti a obilaznik vratiti u centar Marije Bistrice za 10 min.

CRVENA ŠETNICA - "PUT PATNJE I RADOSTI"

Započinje i dijelom prolazi Kalvarijom, mjestom patnje, prolazi šumom gdje osjećamo slobodu i radost, prolazi pored vinograda i klijeti u kojima mnogi doživljavaju radost i veselje.

PLAVA ŠETNICA - "OD PROŠLOSTI DO SADAŠNJOSTI"

Naziv je inspiriran spojem prošlosti i sadašnjosti. Polazi od dvorca Hellenbach, prolazi pored imanja gdje je nekad bio krasan voćnjak, a danas je dio lovačkog rezervata. Prolazi pored Parka skulptura čiji kipovi u naravnoj veličini dočaravaju biblijske teme i život zagorskog seljaka nekad i danas i na kraju sve završava u Svetištu Majke Božje Bistričke.

ŽUTA ŠETNICA - "STEZA ZA ŠPANCIR – gospon FULIR"

Naziv je inspiriran poznatim hrvatskim filmom "Tko pjeva - zlo ne misli". Planinari rado pjevaju i zlo ne misle kao i gospon Fulir iz filma. Događanja u filmu dotiču se dijelom planinarenja i raznih šaljivih doživljaja vezanih uz to. Uzduž šetnice i na odmorištu nalaze se natpisi sa šaljivim zgodama.

SMEĐA ŠETNICA

Osmišljena je za dulju varijantu organiziranog obilaska 03. srpnja 2011. godine. Skreće se na crvenoj šetnici na Sekovicama, izlazi na glavnu cestu prema Mariji Bistrici, poslije mosta skreće lijevo na Luči Breg gdje dolazi na žutu šetnicu kod KT 3. Označena je plavim trakama.


KONTROLNE TOČKE, ŽIGOVI I OVJERA DNEVNIKA
 • Kontrolne točke na obilaznici označene su vidljivo postavljenim natpisnim pločama.
 • Žigovi kontrolnih točaka nalaze se u cilindričnim limenim kutijama na kontrolnim točkama i stavljaju se u dnevnik pri obilasku. Ako na nekoj kontrolnoj točki nema žiga, ti će se žigovi staviti u vaš dnevnik pri ovjeri obilaska.
 • Ovjera obilaska vrši se žigom PD "Grohot" i potpisom predsjednika, dopredsjednika ili tajnika. Dnevnik se može ovjeriti odmah nakon organiziranog obilaska, a ako obilazite samostalno, ovjeru prije obilaska dogovorite telefonski s tajnicom ili pak elektroničkom poštom.
 • Priznanja za obilaske dodjeljuju se svake godine na tradicionalnom obilasku prve nedjelje u srpnju i to za prvi obilazak pismeno priznanje, za tri obilaska brončana značka, za četiri obilaska srebrna značka te za pet obilazaka zlatna značka. Priznanja i značke mogu se preuzeti i u neko drugo vrijeme, prema prethodnom dogovoru.

INFORMACIJE I KUPNJA DNEVNIKA

Sva dodatna pitanja o Obilaznici možete postaviti tajnici Društva ili poslati elektroničkom poštom na našu adresu pdgrohot@gmail.com.

Dnevnik se može nabaviti prilikom organiziranog obilaska svake prve nedjelje u srpnju ili u Društvu, uz prethodni telefonski dogovor s tajnicom ili elektroničkom poštom. Cijena dnevnika je 25 kn.

By Švendica, © PD Grohot 2021